Video 3.2a. Trio drum ensemble performance of Ngòn: cunba (hook), ngangan (hook) and bòn (kèngèbu accompaniment);
the excerpt is taken from Video 1.1