Example 8a. Chen Yi, “Mo Li Hua” from A Set of Chinese Folk Songs, Vol. 2, no. 6, mm. 1–14

Audio Example 3. Chen Yi, “Mo Li Hua,” mm. 1–14