Example 8. Te-utsuri from aitake kotsu to aitake ichi