Video Example 5b. Te-utsuri from aitake kotsu to aitake otsu