Video Example 8a. Miyata Mayumi’s te-utsuri exercise (aitake otsu, , and kotsu)