Video Example 2. Te-utsuri from aitake kotsu to aitake ichi